Trần nhôm Alcorest

Trần nhôm caro Alcorest (Cell)

Màu sắc: CR 2002 CR 2016 CR 2028

Liên hệ

Trần nhôm Alcorest U (U-shaped)

Màu sắc: CU2001 CU2002 CU2021 CU2022

Liên hệ

Trần nhôm Clip-in dập gân Alcorest

Kích thước: 300 x 300 mm 600 x 600 mm

Liên hệ

Trần nhôm Alcorest B (B-shaped)

Màu sắc: CB 2001 CB 2002 CB 2025

Liên hệ

Trần nhôm cài (Clip-in) Alcorest

Kích thước: 300 x 300 mm 600 x 600 mm

Liên hệ